Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Drijfpak: ENVOZ-drijfpakken. Deze bieden meer veiligheid, extra drijfvermogen en toch complete bewegingsvrijheid.
Lesweek: Een week waarin voor uw kind zwemlessen worden aangeboden door Zwemschool Goes.
Het leskind: het kind dat zwemles krijgt bij Zwemschool Goes en diens wettelijke vertegenwoordiger.|
Zwemdiploma: de diploma’s van de leerlijn ENVOZ.

Artikel 2 Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Zwemschool Goes en u als ouder/verzorger van het leskind dat vanaf 24 augustus 2018 is ingeschreven.

2.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien door Zwemschool Goes uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk aanvaard.

Artikel 3 Aanmelding en betaling
3.1. Uw aanmelding, waarvoor hartelijk dank, zal na betaling van het inschrijfgeld worden verwerkt. De hoogte van het inschrijfgeld staat vermeld op de website. U kunt het inschrijfgeld overmaken op banknummer NL 02 INGB 0008.14.97.30 t.n.v. tnv zwemschool Goes o.v.v. de naam van het leskind. Zwemschool Goes rekent alleen inschrijfgeld voor de activiteiten met betrekking tot het Zwemlessen die afronden met een diploma. Voor de overige activiteiten geldt geen inschrijfgeld.

3.2. Bij aanmelding verleent u een automatische machtiging aan Zwemschool Goes om vanaf de start van de zwemles maandelijks het lesgeld van het door u opgegeven bank- of rekening nummer af te schrijven.

3.3. Het maandelijks bedrag wordt altijd vooraf of op de eerste van betreffende maand geïncasseerd. In principe lessen we het hele jaar door (12 maanden) met uitzondering van landelijk vastgestelde feestdagen. Op sommige locaties kunnen we niet het hele jaar terecht. U zult tijdig informatie ontvangen over de lessen die niet doorgaan en of deze al dan niet kunnen worden ingehaald. Dit zal gebeuren per mail door de zwemcoördinator.

3.4. Betaling verloopt via automatische incasso. In specifieke gevallen kan in overleg een uitzondering gemaakt worden.

3.5. Bij betalingsachterstand, in welke vorm dan ook, kan niet worden deelgenomen aan de zwemlessen en (afsluitende) examens.

3.6. De directie behoudt zich het recht voor om bij niet tijdige betaling en/of storneren van het lesgeld derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen. Alle met de incasso gemoeide kosten, met inbegrip van buitengerechtelijke kosten komen ten laste van de klant.

3.7. Zwemschool Goes indexeert indien nodig jaarlijks op 1 september de tarieven voor alle activiteiten, alsmede het inschrijfgeld en eventuele andere tarieven. We indexeren conform CPI alle huishoudens.

Artikel 4 Garantie Zwemschool Goes Zwemlesactiviteiten
4.1. Ieder leskind leert in zijn eigen tempo. Wij gaan ervan uit dat een leskind via onze lesmethoden gemiddeld binnen 20 lesmaanden de complete leerlijn kan doorlopen, uitgaande van 1 zwemles van 45 minuten per week. De garantie die wij bieden is dat als het leskind er langer over doet nooit méér hoeft te betalen dan het vooraf overeengekomen aantal maanden zoals genoemd in de garantietermijn van het lesconcept dat u kiest. Dit mits voldaan aan de inspanningsverplichting (artikel 4.3)

4.2. De leskinderen die starten vanaf 4,5 jaar met 1 x 90 minuten per week of 2x 45 minuten les per week worden beoordeeld op hun startniveau door de lesgever. Mocht blijken dat een leskind niet in de eerste maand door kan naar niveau 2 van de lesmethode (het watervrij zijn) of voldoende sterk is kan er worden geadviseerd te starten met 1 x 45 minuten les per week. De garantie van 20 maanden zal blijven gehandhaafd. Ook is het mogelijk dat er wordt aangeboden wel in de doelgroep te blijven maar dat de garantietermijn van start gaat op het moment dat het kind door stroomt naar niveau 2 (het watervrij is) van de lesmethode of wel voldoende sterk is.

4.3. Aan de garantieregeling is een inspanningsverplichting verbonden: Het leskind mag vanaf de start tot en met de laatste lesweek 4 lessen missen van 1x 45 minuten (2 lessen van 90 minuten). Deze inspanningsverplichting loopt door in de garantieperiode. In deze periode mogen nog 2 lessen van 45 minuten worden gemist (1 les van 90 minuten).

4.4. Is niet voldaan aan de inspanningsverplichting genoemd in artikel 4.3 dan geldt er geen garantieregeling (meer) en zal de maandelijkse betaling worden voortgezet.

4.5. Kan door langdurige ziekte of overmacht niet aan de inspanningsverplichting worden voldaan, dan kan met wederzijdse instemming een passende regeling worden getroffen in overleg met de coördinator.

4.6. Blijkt dat het leskind vanwege een (tijdelijke) functiebeperking één of meer onderdelen van een examenprogramma niet kan uitvoeren dan kan de locatiecoördinator in overleg met de ouders besluiten om voor alternatieve certificaten of een andere leerlijn te kiezen.

Artikel 5 Verzuim
5.1 Bij incidenteel verzuim zoals bij griep, korte vakanties en verjaardagen e.d. ontvangt u geen lesgeld retour.

5.2. Bij langdurig verzuim is het noodzakelijk om in overleg met de coördinator een regeling te treffen.

5.3 Wanneer een les door ouders wordt afgemeld zal deze als gemiste les worden geregistreerd in het Leerlingvolgsysteem. Zwemschool Goes biedt op een bepaalde les / tijdstip in de week de mogelijkheid om (extra) te oefenen voor bepaalde onderdelen van de lessen. Tijdens deze les zal ook de mogelijk worden geboden zijn om de gemiste les toch nog te zwemmen. De lessen zullen echter wel blijven staan als gemiste les in het kader van de inspanningsverplichting van de garantieregeling. Deze extra oefenlessen zijn enkel op inschrijving en in overleg met de coördinator.

Artikel 6 Sluiting
6.1. Het kan voorkomen dat door onderhoud, technische storingen of andere activiteiten in het bad geen zwemlessen mogelijk zijn. In dit geval zullen lessen worden ingehaald indien mogelijk. Lukt dit niet dan zal er financiële compensatie plaatsvinden.

Artikel 7 Opzegging
7.1. We gaan er vanuit dat een leskind zwemt voor het volledige lespakket van de te volgen leerlijn. Tussentijds opzeggen is mogelijk. Opzeggen kan schriftelijk met inachtneming van één maand opzegtermijn.

Artikel 8 Afzwemmen
8.1 Het afzwemmen vindt plaats in een daarvoor geschikt zwembad wat voldoet aan gestelde eisen van de te volgen leerlijn, dit zwembad kan afwijken van de locatie waar de lessen worden verzorgd.

Artikel 9 Veiligheid en huisregels
9.1. In het belang van de veiligheid dienen de huisregels op te worden opgevolgd. Deze huisregels zijn te vinden in de locatiemap op een centrale plaats bij de leslocatie. Hierin staat ook duidelijk vermeld wanneer de overdracht van verantwoordelijkheid voor het leskind voor, tussen en na de lessen is geregeld tussen ouders/verzorgers en de instructeurs van Zwemschool Goes. Na het einde van de zwemles begeleiden onze instructeurs de leskinderen naar de kleedruimtes en vanaf dat moment bent u als ouder/verzorger verantwoordelijk voor uw kind in- en buiten de zwem accommodatie.

9.2. De inschrijvende ouder/verzorger of andere begeleider en het leskind dienen de aanwijzingen van het dienstdoende personeel te allen tijde op te volgen. Zij dienen zich tevens te houden aan de op borden aangegeven geboden en verboden.

9.3 Het bij herhaling niet houden aan of opvolgen van hetgeen in het 1e en 2e lid van dit artikel is omschreven, kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de zwemles van het leskind zonder dat u aanspraak kunt maken op terugbetaling van het reeds betaalde lesgeld.

9.4. Bezoekers met een geestelijke- en/of lichamelijke handicap of functiebeperking, welke gevolgen ten aanzien van de veiligheid met zich mee kunnen brengen, dienen dit bij de lesgever te melden.

9.5 Zwemschool Goes werkt middels de zwemlesmethode met ENVOZ drijfpakjes. Deze ontvangt u altijd nieuw op- of voor de 1e zwemles. In het kader van veiligheid en verantwoordelijkheid is het niet toegestaan om te zwemmen met een pakje elders verkregen, zowel nieuw dan wel tweedehands.

9.6 Zwemschool Goes streeft- met de branche- naar een zwemklimaat zonder ongewenste intimiteiten en acht het van belang dat deze worden voorkomen en bestreden. Voor medewerkers van zwembaden, ouders en verzorgers, eigenaren of andere betrokkenen is het mogelijk om in deze situatie ondersteuning te vragen bij het landelijk vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1. Zwemschool Goes is nimmer aansprakelijk voor directe- en indirecte schade welke het leskind lijdt gedurende de deelname aan de activiteit, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Zwemschool Goes.

10.2. Indien Zwemschool Goes aansprakelijk is, dan is haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag en de gevallen waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering van Zwemschool Goes uitkeert.

10.3. Indien de aansprakelijkheidsverzekering van Zwemschool Goes niet tot uitkering overgaat, dan is Zwemschool Goes jegens leskind nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan het bedrag van de ter zake van de deelnemersovereenkomst door deelnemer verschuldigde contributie gedurende een jaar.

10.4. Zwemschool Goes kan in ieder geval nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die het leskind door verlies, diefstal, vermissing of beschadiging van zaken lijdt of voor schade die het gevolg is van het staken van een sportactiviteit of evenement of die het gevolg is van het verbieden van een bepaalde sportactiviteit of evenement door Zwemschool Goes.

10.5. Het leskind of zijn/haar verzorger is jegens Zwemschool Goes aansprakelijk voor alle schade die tijdens het gebruik van de accommodatie door zijn/haar toedoen wordt veroorzaakt.

10.6 Zwemschool Goes is nimmer aansprakelijk voor directie of indirecte schade die ouders / begeleiders/meekomende andere kinderen lijden in de leslocatie voor/tijdens en na de zwemlessen van het leskind en is nimmer aansprakelijk voor schade die voorgenoemden ondervinden tijdens de reis van en naar de zwemlocatie.

Artikel 11 Wet bescherming persoonsgegevens
11.1 Zwemschool Goes voldoet wat betreft de omgang met privacygevoelige gegevens aan de wet bescherming persoonsgegevens en zal deze gegevens alleen gebruiken ten behoeve van de uitvoering van de zwemlessen van het kind. Zwemschool Goes levert geen privacygevoelige informatie aan derden.

11.2 Tijdens de zwemlessen of bijzondere evenementen zoals het diplomazwemmen kan het voorkomen dat er foto’s, video’s of televisieopnames gemaakt worden van uw kind(eren). Deze foto’s worden gebruikt voor publicatie op onze website, facebookpagina of het illustreren van onze publicaties. Indien u hiertegen bezwaar heeft kunt u dit schriftelijk bij inschrijving aangeven.

Artikel 12 Overige bepalingen
12.1. De directie behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Ook hiervan wordt u tijdig op de hoogte gebracht.

12.2. Bij het niet nakomen van de algemene voorwaarden van Zwemschool Goes, zijn wij gemachtigd om per direct de zwemles te beëindigen.

Artikel 13 Opmerkingen en klachten
13.1. Zwemschool Goes heeft graag een open relatie met u. Met vragen, suggesties, opmerkingen, klachten en/of problemen kunt u zich melden bij de coördinator. Tevens is er een map aanwezig waar u uw tips en/of ideeën met ons kunt delen.

13.2. Wanneer uw klacht of probleem niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u dit schriftelijk melden aan Zwemschool Goes t.a.v. directie, Zaanstraat 17, 4388 TA Oost-Souburg of via de e-mail: info@zwemschoolgoes.nl.

Artikel 14 Slotbepaling
14.1. Middels uw digitale aanmelding verklaart u deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen, begrepen en aanvaard.
Oost-Souburg, 24 augustus 2018